Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Faaborg-Midtfyn Radikale Venstre

Publiceret

30. oktober
2019

Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn

VEDTÆGTER FOR FAABORG-MIDTFYN RADIKALE VENSTRE, rev. 2020


§ 1

Foreningens navn er "FAABORG-MIDTFYN RADIKALE VENSTRE".

Dens geografiske område omfatter Faaborg-Midtfyn Kommune


Ret til medlemskab, har alle med bopæl i Faaborg-Midtfyn, der opfylder kravet i Det Radikale Landsforbunds vedtægter § 2 stk.1 hvor der står:

- som tilslutter sig partiets formål.

 - som ikke er medlem af noget andet politisk parti i Danmark.


Desuden kan medlemmer, der er bosiddende i udlandet og ikke medlem af nogen anden radikal kommuneforening, optages i foreningen.


§ 2

Foreningens formål:

Tilrettelægge og gennemføre et oplysningsarbejde om Det Radikale Venstres politik for herigennem at skabe vælgertilslutning til partiet.

Få flest mulige radikale vælgere organiseret som medlemmer af den lokale Radikale organisation.

Ved kommunale valg tage initiativ til, at der opstilles en radikal liste samt arbejde for, at der i kommunalbestyrelsen indvælges repræsentanter for Det Radikale Venstre.

Sikre at partiets synspunkter repræsenteres, hvor mulighed herfor er tilstede, samt arbejde for at udbrede kendskabet til kredens folketingskandidat mellem val-gene.


§ 3

Bestyrelsen består min 7 og max 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år, + en repræsentant for Radikal Ungdom af 1994, med bopæl i kommunen (med stemmeret).

Foreningen har 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år.

Det tilstræbes, at bestyrelsen dækker kommunen geografisk.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.


§ 4

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indvarsles senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, skriftligt (brev eller epost) og i relevante radikale medlemsblade, med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der senest 2 uger før gene-ralforsamlingens afholdelse har betalt kontingent.


§ 5

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og stemmetællere.


2. Formandens beretning.


3. Regnskabets forelæggelse.


4. Godkendelse af beretning og regnskab.


5. Fastsættelse af kontingent til kommuneforeningen.


6. Indkomne forslag.


7. Valg


a.  Hver år vælges max.5 / min. 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,


  henholdsvis i lige og ulige år, samt 2 suppleanter  for 1 år.


b.  En revisor for 2 år og 1 suppleant for 1 år.


8. valg af delerede til:


  Landsmødedelegerede (jvf. § 3 stk. 2 i landsforbundets vedtægter).


  Storkredsdelegerede (jvf. § 6 stk. 3 i landsforbundets vedtægter).


  Regionsforsamlingsdelegerede (jvf. § 7 stk. 3 i landsforbundets vedtægter).


9. Valg af folketingskandidat.


10. Eventuelt.
§ 6

Folketingskandidat for Faaborg-Ærø kredsen vælges på Faaborg-Midtfyn Radikale Venstres generalforsamling.  Medlemmer af Ærø kommuneforening har kun stemmeret til dette punkt.

Faaborg Midtfyns bestyrelse er ansvarlig for at sende indbydelse til Ærø kommuneforenings formand.  

Kommuneforeningerne er ansvarlige for udsendelsen til deres medlemmer

I specielle tilfælde kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


§7

Opstilling til kommunevalg: Senest 18 måneder før kommunalvalget, udarbejdes procedure for opstilling til kommunalvalget. Denne vedtages på førstkommende generalforsamling eller en ekstaordinær generalforsamling. Alle kandidater skal være medlemmer af Det Radikale Venstre i Fabor-Midtfyn. Procedure er bilag 1 i vedtægterne.


Lokalforeningsformanden kan være kandidat til EU-valg, folketingsvalg, regionsråds-valg og kommunalvalg.

Opstillingsmødet kan ved flertalsbeslutning bemyndige bestyrelsen til at træffe alle fornødne beslutninger. Dog kan aftaler om valgforbund kun træffes efter forud ind-hentet tilslutning fra de på listen opstillede kandidater

Der vælges en bemyndiget stiller til at varetage de officielle opgaver i forbindelsen med listen.


§ 8

Afstemninger og personvalg (jvf. § 18 i landforbundets vedtægter.)

Afstemninger i bestyrelsen: Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgi-vende.


§ 9

Urafstemning: Beslutning om eventuel urafstemning vedrørende personvalg eller emner kan træffes på den ordinære generalforsamling, forudsat at punktet er opta-get på dagsordenen eller på en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

Forslaget skal indeholde afstemningstema og fastsættelse af nærmere bestemmelser for afstemningen afholdelse og optælling.


§ 10

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og  sekretær.

Ved valg af medlemmer til storkreds- og regionsforsamling følges disses forretnings-orden.

Indtræder en suppleant, følges det afløste medlems valgperiode.


§ 11

Kontingent: Landsforbundet opkræver hele kontingentet  (jvf. § 17 stk. 7 i landsfor-bundets vedtægter) og overfører kommuneforeningens kontingent og bidrag til storkreds- og regionsforsamling til kommuneforeningen. Kommuneforeningen for-deler bidrag til storkreds- og regionsforsamling og opstillingskredsvalgfond.


§ 12

Formanden og kassereren tegner foreningen over for banker og offentlige myndig-heder.

Kassereren og formanden har fuldmagt over foreningens konti og andre aktiver i pengeinstitutter.

Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 13

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne stiller krav derom, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel ellers jævnfør § 4.


§ 14

Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.


§ 15

Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, når forslag herom er ind-sendt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres lands-forbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkom-mende ordinære generalforsamling.


§ 16

Hvis foreningen nedlægges, er Det Radikale Venstres landsforbunds forretningsud-valg forpligtet til at træffe beslutning om foreningens økonomi og medlemmernes foreningsmæssige tilhørsforhold.


§ 17

Vedtaget på generalforsamlingen d.23 apr. 2008  og træder i kraft samme dag. §6 ny stykke. vedtaget 10 april 2019 på generalforsamling.


 


Bilag 1


Opstilling af 1- 3 spidskandidater til kommunevalget foregår på et opstillingsmøde i tilslutning til generalforsamlingen året før kommunalvalget. Alle kandidater skal være medlem af Det Radikale Venstre i Faaborg- Midtfyn.  1. Der vælges 1-3 spidskandidater, prioriteringen foretages på samme møde. Spidskandidaten skal have 50% af de afgivne stemmer.

  2. På generalforsamlingen i valgåret vælges de øvrige kandidater. Prioritering foretages ved hjælp af pointmetoden. Spidskandidater skal bringes i forslag 8 dage før mødets afholdelse.

  3. Øvrige kandidater kan foreslås på generalforsamlingen i valgåret under dette punkt og vælges på et opstillingsmøde samme aften som generalforsamlingen.

  4. Hvis der kommer egnede kandidater efter generalforsamlingen, kan bestyrelsen placeres disse sidste på listen.

  5. Opstillingsmødet skal desuden vælge bemyndiget stiller.

  6. Hovedpunkter i valgprogram vedtages.

  7. Bestyrelse + spidskandidater udgør valgudvalget, der færdig gør valgprogram og styrer valgkampen.

  8. Teknisk valgforbund kan indgås af bemyndiget stiller sammen med spidskandidaterne efter aftale med bestyrelsen.


 


Vedtaget på extraordinærgeneralforsamling 11- aug. 2020.